22/10/08

കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുക

ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചാൽ
'കൊല്ലുക-കൊല്ലപ്പെടുക' എന്നതിന്
മനുഷ്യപുരോഗതിയിൽ
മഹത്തായ സ്ഥാനമുണ്ട്.

കൊല്ലപ്പെടുന്നവന്റെ വംശം
രക്ഷപ്പെടലിന്റെ നൂതനമായ മാർഗങ്ങൾ
ആരാഞ്ഞ് കണ്ടെത്തും.
അവരുടെ ജനിതകം,
കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന
ആകസ്മികതയെ ചെറുക്കാനുള്ള റിഫ്ലെകുകൾക്ക്
ആവശ്യമായ ഹോർമോണുകൾ നിർമിക്കും.
കൊല്ലുന്നവനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള
വഴികൾക്കായി തല പുകഞ്ഞ്
അവർ നൂതനമായ കത്തികൾ,വാളുകൾ
തോക്കുകൾ,ബോംബുകൾ എന്നിവയും
പ്രയോഗത്തിന്റെ അനന്യമായ സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തും
അങ്ങനെ ശാരീരികമായും ബൌദ്ധികമായും പുരോഗമിക്കും
അനന്തമായ പ്രതിരോധശക്തി കൈവരിച്ച
ഒരു മനുഷ്യകുലം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരും

എന്നിരിക്കിലും കൊല്ലുന്നവന്റെ വംശം ഉണ്ടാക്കുന്ന
പുരോഗതിയാണ് ശരിയായ പുരോഗതി.
കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ
കൂടുതൽ പേരെ കൊല്ലാം
എന്ന ഗവേഷണങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകും
അങ്ങനെ ലോകം ശാസ്ത്രീയമായി കുതിക്കും.
കൊല്ലൽ എന്ന ധാർമികപ്രശ്നത്തെ
എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാം
എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ
പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനപ്പാഠമാക്കും,
പുതിയ വെളിപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതും,
എഴുതപ്പെട്ടവയ്ക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കും,
അവയൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നവന്റെ വംശത്തിൽ
പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരെയും ആത്മീയമായി ഉദ്ധരിക്കും
അങ്ങനെ ലോകം ആത്മീയമായും മുന്നേറും.
കൊല്ലപ്പെടുന്നവനുണ്ടാകുന്ന
സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധികണക്കിലെടുത്ത്
കൂടുതൽ കൂടുതൽ നവീനമായ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും
അതൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നവന്റെ വംശത്തിന് വിറ്റ്
സാമ്പത്തികമായും മുന്നേറും
സാമ്പത്തികവളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച്
കൊല്ലപ്പെടുന്നവന്റെ വംശത്തിന്
ഉദാരമായ വായ്പകൾ നൽകി
ലോകത്തിന്റെ തുലനം നിലനിർത്തും
അങ്ങനെ സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ലോകം വിടരും

ഇനി പറയൂ കൊല്ലലിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ എന്താണ്
മനുഷ്യപുരോഗതിക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ളത്...
ഒന്നോർത്താൽ കൊല്ലുന്നവനും കൊല്ലപ്പെടുന്നവനും
തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാശ്രിതത്വമല്ലേ
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സൌന്ദര്യം.