24/10/08

അതിർത്തിയിലെ മരങ്ങൾഅതിരിൽ മുളയ്ക്കുന്ന
മരങ്ങളെ വളരാനനുവദിക്കരുത്
അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും
തണൽ പരത്തി
ആകാശത്തേക്ക് തലയുയർത്തി
അത് വളർന്നാലപകടം.
അതിരിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധന
അനുസരിക്കില്ല മാമരം
അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും
നനവു തേടി
മണ്ണിലാഴത്തിൽ വിരലുതാഴ്ത്തി
വേർ പടർന്നാൽ അപകടം.
നിറഞ്ഞു പൂത്തേക്കാം
മലിഞ്ഞു കായ്ച്ചേക്കാം
ഉറച്ച കാതലായ്
ഉരുക്കായ് വളർന്നേക്കാം
അവരുടേതും നമ്മുടേതുമല്ലെങ്കിൽ
ആർക്കാണതിൻ പ്രയോജനം.
അതിരിൽ മുളയ്ക്കുന്ന
മരങ്ങളെ വളരാനനുവദിക്കരുത്
അതിരുവിട്ട വളർച്ചയാൽ
മാഞ്ഞുപോയേക്കാം അതിർത്തികൾ