28/10/08

രണ്ടുതരം നായ്ക്കൾ

മുസ്ലീമല്ലെന്ന് കരുതി
ബോംബുവച്ച്
എന്നെ കൊല്ലാനിറങ്ങിയ നായകളേ
അറിയുക ഞാനുമൊരു മുസ്ലീം
നോക്കൂ നിങ്ങളുടേതുപോലെ
എന്റെ കൈ
നിങ്ങളുടേതുപോലെ
എന്റെ കാൽ
ചിതറിപ്പോയേക്കാവുന്ന എന്റെ തലയും
നിങ്ങളുടേതുപോലെ...

എന്നെ കൊല്ലരുത്
ഞാനുമൊരു മുസ്ലീമെന്നതിന്
എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്
ഒരേയൊരു തെളിവ് ;
എല്ലാവരേയും പോലെ
ജീവിക്കാനുള്ള കൊതികാരണം
അതു വെളിപ്പെടുത്താൻ
നാണമെനിക്കില്ല
കാണണോ?

മുസ്ലീമല്ലെന്ന് കരുതി
വേട്ടയിൽ നിന്നും
എന്നെ ഒഴിവാക്കിയ നായകളേ
അറിയുക ഞാനുമൊരു മുസ്ലീം
നോക്കൂ അവരുടേതുപോലെ
എന്റെ കൈ
അവരുടേതുപോലെ
എന്റെ കാൽ
നിങ്ങളുടെ പല്ല് തുളച്ചേക്കാവുന്ന മുഖവും
അവരുടേതുപോലെ...

എന്നെയും ഒഴിവാക്കരുത്
ഞാനുമൊരു മുസ്ലീമാണെന്നതിന്
എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്
ഒരേയൊരു തെളിവ്;
അവരുടെ തോൾചേർന്ന്
നിൽക്കാനുള്ള കൊതികാരണം
അതുവെളിപ്പെടുത്താൻ
നാണമെനിക്കില്ല
കാണണോ?