29/3/09

ആന

ആനയോളം വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു
ആനയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ വളർത്താമായിരുന്നു.
ഉള്ളം കയ്യിലെടുത്ത് ഉമ്മവച്ച്,
അമ്മാനമാടിക്കളിക്കാമായിരുന്നു.
ആനയോളം വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും
ആന ആനതന്നെയല്ലേ.

അയൽക്കാരൊക്കെ ആനയുള്ള തറവാടെന്ന്
നമ്മുടെ വീടു നോക്കി പറയുമായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ ആനയെ അമ്മാനമാടുന്ന അമ്മാവനെന്ന്
ഭയഭക്തി ചൊരിയുമായിരുന്നു.

ആനക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ്
ചേനപോലെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ്
മടുത്തു സഖാക്കളേ.
ആനയോളം വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു
ആനയെത്തേടിപ്പിടിച്ചുതരൂ,
ആനയെത്തളച്ചവനെന്ന പേരുമായി
ഞാൻ പടിയിറങ്ങട്ടെ
(പടിയടച്ച് പിണ്ഡം വയ്ക്കും മുൻപ്)

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: