28/5/09

പാവം

ഉറങ്ങുന്നതിനുമുൻപ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ
കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഓൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം
ഗുഡ്നൈറ്റ് പറഞ്ഞു
മുറ്റത്തെ ലൈറ്റണച്ച് ഞെളിഞ്ഞ്നിന്ന്
മരച്ചുവട്ടിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു
കുരക്കാനും കടിക്കാനും ഇനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
അൾസേഷ്യന്റെ കൂട് തുറന്ന് വിട്ടു
കതകടച്ച് സാക്ഷ നന്നായി വീണുവോ !
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി
അശാന്തയായി ഉറങ്ങുന്ന ഭാര്യയുടെ
മൊബൈലിന്റെ കാൾരെജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചു
കിടക്കുന്നതിനുമുൻപ് കഴിക്കാനുള്ള
ഗുളികകൾ എല്ലാം കഴിച്ചു
വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും തിരുവചനങ്ങൾ
ചവച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു
ഉണരാനുള്ള അലാറം ഓൺതന്നെ എന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തി
ഉറങ്ങിയോ?
അറിയില്ല...
പാവം...
ഉണർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ!