4/9/09

ഓരോരോ പോസിൽ ഓരോരോ ചിന്തകൾ

ഇന്നലത്തെപ്പോലെ
മിനഞ്ഞാന്നത്തെപ്പോലെ
അതിനും മുൻപുള്ള അനന്തകോടി ദിവസങ്ങളിലേപ്പോലെ
വെറുതേ ജീവിച്ചു തള്ളുന്നതല്ലാതെ
എന്ത് കോപ്പാണെടോ നീ ചെയ്യുന്നതെന്ന്
ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു
ചാരുകസേരയിൽ നിന്ന് ചാടിയെണീറ്റിരുന്ന്
ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി
കൈ താടിയിൽ കൊടുത്ത്
ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി
ഗഹനമായ ഒരു ചിന്ത..
(ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തെങ്കിൽ)

പെട്ടെന്ന് വഴിയിലൂടെ
ഒരു പെണ്ണ് നടന്നുപോകുന്നതിന്റെ
അല്ല
വെയിലിൽ അവളുടെ ചിരിയുടയുന്നതിന്റെ
അല്ല
നിലത്ത് അവളുടെ ചെരുപ്പുരയുന്നതിന്റെ
അല്ല
കാറ്റിൽ അവളുടെ പാവാടയുലയുന്നതിന്റെ
അല്ല
സ്വപ്നത്തിൽ അവളുടെ തുണിയഴിയുന്നതിന്റെ
ശബ്ദം കേട്ട് ഞാനുണർന്നു.

ഇവളെപ്പോലെ ഒരുവളെ
ഇന്നലെ
ഇവളെക്കാൾ നല്ല ഒരുത്തിയെ
മിനഞ്ഞാന്ന്
അവളെക്കാളും നല്ല നല്ല ഓരോരുത്തിമാരെ
അതിനും മുൻപുള്ള അനന്തകോടി സ്വപ്നങ്ങളിൽ
ഭോഗിച്ചു തള്ളുന്നതല്ലാതെ
എന്ത് @#$$^%^&& ടാ നീ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്
ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു.
അത് കേട്ടതും
അതേയിരുപ്പിൽ ഞാനൊന്ന് ചെരിഞ്ഞിരുന്നു
ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല,
വളവു കഴിയുമ്പോൾ അവൾ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്
മറഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ..
അവൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞതും
മലയിടിഞ്ഞുപോയപോലെ
ഞാൻ കസേരയിലേക്ക് വീണു
ചിന്തതുടങ്ങി..
(ആരും അതു കാണാതിരുന്നെങ്കിൽ)

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: