16/2/10

സ്മാരകം

ഇത് ഒരു സ്മാരകമാണ്.പരസ്യമായി ചോദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കുറ്റത്തിന് ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടിയചോദ്യത്തിന്റെ. കുഴിക്കുള്ളിൽ കിടന്നും മുക്രയിട്ടതുകൊണ്ട് മണ്ണ് മാന്തി പുറത്തിട്ടത്. എന്നിട്ടും സഹിക്കാതെ വീണ്ടും കുഴിച്ചുമൂടിയത്.ആ ചോദ്യം ചത്തു..ചീഞ്ഞു..അതിന് എന്റെ വക ഒരു സ്മാരകം.ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായി എന്ന് എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഓർക്കാതെ പോകണ്ട. ചില കാക്കകൾക്ക് ഇച്ചിയിടാനെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇത് ഉപകരിക്കും

1 അഭിപ്രായം: