17/4/11

മൌനം കൊണ്ട് എനിക്കുചുറ്റും ഞാൻ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന കോട്ടയുടെ വലുപ്പം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു.ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സുരക്ഷിതനായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ നേരിടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാനറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ചതിയിൽ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വേട്ടയാടുകയായിരുന്നോ എന്റെ ലക്ഷ്യം? ഒറ്റയ്ക്കുതിന്നുതീർക്കാവുന്നതിൽ അധികം ജീവിതം ഇപ്പോൾത്തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമുണ്ടല്ലോ!ഏതു വളവിൽ നിന്നാവും ഞാൻ എന്റെമേൽ ചാടിവീഴുക? ഇപ്പോൾ തനിയേ വളരുന്ന ഈ ഭീമൻ കോട്ടയുടെ ഏത് മൂലയിലാണ് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളത്? ഏതു വാതിലിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ എന്നേയ്ക്കുമായി മറന്നുപോയിട്ടുള്ളത്... !

1 അഭിപ്രായം: