26/6/11

ആകാശവലയിൽ നിന്നിറങ്ങി...

ശാരിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നടക്കുന്ന ധനസമാഹരണം അത്ഭുതത്തോടെയേ കാണാൻ കഴിയൂ. നേരിൽ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യ ജീവിക്കുവേണ്ടി തങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈ തലമുറയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള പൊതു സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. മനസാക്ഷിയില്ലാത്തവരും സ്വാർത്ഥന്മാരുമാണ് പുതുതലമുറയും ഇന്നത്തെ സമൂഹവും എന്നൊക്കെയുള്ള കിഴവൻമുറവിളികൾ എത്രമാത്രം അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ്.ശാരി ആയിരങ്ങളിൽ ഒരുവൾ മാത്രമാണെന്നും ശാരിയെക്കാൾ ദയനീയമായ കേസുകൾ എത്രയോ കാണുമെന്നും നമുക്കറിയാം.പക്ഷേ സത്യസന്ധമായ ഒരു നിലവിളി തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്നു കാതോർത്തുപോകാത്തവരല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹമെന്നതിന്റെ തെളിവുമാത്രമാണ് ശാരിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഈ പ്രതികരണം.

ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ടായ ഈ ചലനം മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പൊതുജനവും അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു. ദി ഹിന്ദുവും ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും ഇന്ന് ഈ വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പേജിൽ ശാരിയുടെ ചിത്രമുൾപ്പെടെ മൂന്നു കോളം വാർത്ത. ഹെഡിംഗ് Noble Gesture - "Online community mobilises fund to save life". എക്സ്പ്രസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം എഡിഷനിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്ത MASSIVE CHARITY MOVEMENT - " Blog Post Brings Ray of Hope to Leukaemia-hit Girl". ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർച്ചയായും ലക്ഷ്യം എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുവിനും എക്സ്പ്രസിനും നന്ദി.

ഹിന്ദുവിലെ റിപ്പോർട്ട്
--------------------------------------------------
എക്സ്പ്രെസിലെ റിപ്പോർട്ട്

--------------------------------------------രണ്ടു പത്രങ്ങളിലും വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുള്ളത് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുകയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എക്സ്പ്രെസ് 15 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റിലും ബസിലും ചില കമെന്റുകളിലും വന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്നാവാം ഇത് . ശാരിയ്ക്ക് മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കലിന് മുൻ‌പ് നടക്കുന്ന കീമോയ്ക്ക് (Salvage chemo therapy ) ചെലവ് 5 ലക്ഷം എന്നാണ് ഡോക്ടർ എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ്പെൻഡിചർ സെർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആറുമാസത്തേക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും. മജ്ജ മാറ്റിവെയ്ക്കലിന് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ചേർത്താവും 20 ലക്ഷം എന്ന് ഹിന്ദു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആറുമാസത്തിനു മുൻപ് മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സർറ്റിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. മജ്ജമാറ്റിവെയ്ക്കലിന്റെ എക്സ്പെൻഡിചർ സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: