24/12/12

ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത്

ആദിവാസിസ്ത്രീയെ ബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പോൾ
ഞങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നിങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നമ്മളൊറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു

ദളിത സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പോഴും
ഞങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നിങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നമ്മളൊറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു

നേതാക്കന്മാർ ബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പോൾ
ഞങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നിങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നമ്മളൊറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു

വ്യവസായ പ്രമുഖർ കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പോഴും
ഞങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നിങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നമ്മളൊറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു

ഒരു ബസ് യാത്രക്കാരി കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പെട്ടപ്പോൾ
ഞങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നിങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങരുത്,
ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത്

ഏതാനും ബസ് ജീവനക്കാർ കൂട്ടബലാൽസംഗം ചെയ്തപ്പോൾ
ഞങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല,
നിങ്ങളാരും തെരുവിലിറങ്ങരുത്,
ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത്

ഉയർന്ന ജാതിക്കാരേ
ഉച്ചപ്രാന്തന്മാരേ
വികാരജീവികളേ
അരുത് തെരുവിലിറങ്ങരുത്
ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത്


*I am supporting the agitation. But I am against the cry for death penalty..
** I belive that, calling an activist 'an uppercast' is equally shamefull as calling him /her 'a lower cast'

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ