23/9/13

അകം!


സിനിമയുടെ ഭാഷ ക്യാമറയോ തിരക്കഥയോ അല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്.. അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗാണ്. സിനിമയുടെ ഭാഷയുള്ള ഒരു ഗംഭീരൻ മലയാള സിനിമ കണ്ടു. അകം! ഒരു സീനിൽ നായകൻ വിരൂപമായ തന്റെ മുഖം കറങ്ങുന്ന ട്രെഡ് മില്ലിൽ ഉരസുമാറ് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കട്ട് മുകളിൽ നിന്നും പെയ്യുന്ന മഴയിലേക്ക്! അതുകണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ആനന്ദമുണ്ടായി. അത്തരം ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സിനിമയ്ക്കേ കഴിയൂ. തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തത് നഷ്ടമായിപ്പോയി.. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ