ഒരുമ രണംഓർമകൾ കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു
ഇനി നമുക്ക് മറവികൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം
പിതാക്കൻ‌മാരേ പുരോഹിതന്മാരേ
മറവിയുടെ വേദപുസ്തകങ്ങൾ
ആരെങ്കിലും ഉടൻ എഴുതിത്തുടങ്ങണം
ഏറെ വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നു കാലം.


ഓരോ തവണ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും
പഴയ ബേസിക് ഓർമയിലേക്ക്
റീസ്റ്റോറു ചെയ്യുന്ന കഫേയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ
ഓരോ രാത്രിയും ഉറങ്ങിയുണരുമ്പോൾ
അന്നന്നത്തെ ഓർമകൾ മായ്ഞ്ഞ് പോയിരിക്കണം
ഓരോ പകലും തനതു പകലുകൾ മാത്രാമാവണം
വഴികൾ പുതുത്,ജീവിതം പുതുത്,മരണം പുതുത്..
ഒരുറക്കം ഒരുമരണമായിരിക്കണം.