കറിക്കത്തിദാമ്പത്യം

ഉറങ്ങിയാൽ സ്വപ്നം കാണും,
സ്വപ്നത്തിലവളെ കാണും.
ഉറങ്ങാതിരുത്തണം..
ഭാര്യ നിശ്ചയിച്ചു.

ഉറങ്ങരുത്..
ഉറങ്ങിയാൽ തലയറുത്തെടുക്കും..
അവൾ കറിക്കത്തി തലയണയ്ക്കടിയിൽ പാകി..
കണ്ണടച്ചുറങ്ങാൻ കിടന്നു.


ഉറങ്ങിയാൽ തലപോകുമല്ലോ..
ഭർത്താവ് ഉറങ്ങാതിരുന്നു.

ഉറങ്ങില്ല..
ഉറങ്ങിയാലല്ലേ സ്വപ്നം കാണൂ..
സ്വപ്നത്തിലല്ലേയവളെക്കാണൂ..
ഭാര്യസുഖമായുറങ്ങി.

ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു
സ്വപ്നത്തിലവനെക്കണ്ടു
കറിക്കത്തിമോഷ്ടിച്ചവൻ തന്റെ
തലയറുത്തെടുക്കുന്നു..

നിലവിളിച്ചുണർന്നു ഭാര്യ..
ഭയന്നു വിറച്ചു ഭർത്താവ്..
ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നിപ്പോൾ സസുഖം-
കറിക്കത്തിദാമ്പത്യം.