പ്രതിഷേധവാരം ബാലെ-വിഷ്കംഭം

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ എന്റെ വീടുകയറി മോഷ്ടിക്കുകയും,അതേപ്പറ്റി സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന്‌ എന്നേയും എന്റെ വീട്ടുകാരെയും തെറി പറയുകയും കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പകൽക്കള്ളനോട്‌ ഞാൻ ഇതിനാൽ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊള്ളുന്നു..ഡും..ഡും..ഡും....
എന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ കരിങ്കൊടി കെട്ടി അവനോടുള്ള പ്രതിഷേധം ഞാൻ ലോകസമക്ഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു....ഡും..ഡും..ഡും....
പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം
മോഷണത്തിൽ പ്രതിഷേധം
ഭീഷണിയിൽ പ്രതിഷേധം....
(എന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തിരനാടകം തയ്യാറാകാൻ ഇത്രയും താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കുക,ആരെയും നോവിക്കാതെയും അധ്വാനമില്ലാതെയും എന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തിറങ്ങാതെയും ഏറ്റവും ലളിതമായി എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാമെന്ന് കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ)
പ്രതിഷേധം..
പ്രതിഷേധം...
മോഷണത്തിൽ പ്രതിഷേധം
ഭീഷണിയിൽ പ്രതിഷേധം...
ഡും..ഡും..ഡും...
കാട്ടുകള്ളാ നീ മാപ്പു പറയുന്നോ ഇല്ലയോ..ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചത്തുകളയും കട്ടായം..
കള്ളാ ഇതു സത്യം സത്യം സത്യം
(കാഴ്ചക്കാരോട്‌ ഒരപേക്ഷ:സഹൃദയരേ നിങ്ങൾക്കിടയിലെവിടെയെങ്കിലും ഈ കള്ളനിരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാലേ കണ്ട്‌ അവന്റെ കണ്ണ്‌ നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താമസം വിനാ ഈ കലാപരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ അറിയിക്കണമെന്നൊരപേക്ഷയുണ്ട്‌....പാവമാമക്കള്ളന്‌ കൂടുതൽ മനക്ലേശത്തിനിടവരുത്താതെ മാപ്പുകൊടുത്ത്‌ തിരശീലവലിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌)