വിത്തും പുറന്തോടും


ഒരാൾ മറ്റേയാളെ തൊട്ടു
അയാൾ പൊട്ടിപ്പിളർന്ന്
വിത്തുകളുടെ പക്ഷികൾ
ചിറകടിച്ചുയർന്നു.