മുക്കാലും ചോർന്നുപോയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം
വിരലടുപ്പിച്ചുപിടിച്ച് നോക്കുന്നു