അന്ധ - വിശ്വാസം

പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാസ്ത്രത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
വക്കീലന്മാർ കോടതിയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
വൈദ്യന്മാർ താന്താങ്ങൾ ഉപജീവിക്കുന്ന ചികിത്സാപദ്ധതിയിൽ
അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു
അന്ധവിശ്വാസം ആരുടെയെങ്കിലും കുത്തകയാകുന്നതെങ്ങിനെ.