ചോദ്യം

നന്നായി റിഹേഴ്സല്‍ ചെയ്ത്
അകവും പുറവും
അറിഞ്ഞാടുന്നവരുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക്
കളിയും കഥയും അറിയാത്ത
ഒരുവനെ പൊടുന്നനെ
തള്ളിവിടുന്നതു നീതിയോ?
ആത്‌മാര്‍ത്ഥമായ അഭിനയവും
ആത്മാര്‍ത്ഥതയും തമ്മിലുള്ള
അതിര്‍ത്തിയറിയാതെ
ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്‍‌റ്റെ
നോമാന്‍‌സ് ലാന്‍‌ഡില്‍
അയാള്‍ കുരങ്ങു കളിക്കുമ്പോള്‍
കാണികള്‍ക്കിടയിലിരുന്നു
കൂക്കിവിളിക്കുന്നതു നീതിയോ?
ഒടുവില്‍ കഥയറിഞ്ഞ്
അയാള്‍ കളിതുടങ്ങും മുമ്പ്
പരാജയത്തിന്‍‌റ്റെ ഭാരം മുഴുവന്‍
അയാളുടെ തലയില്‍ താങ്ങി
പകുതിയില്‍ തിരശീല വലിക്കുന്നതും
നീതിയൊ...?

അല്ലയോ സര്‍‌വ്വസമ്മതനായ
സംവിധായകാ അങ്ങയോടാണു
ചോദ്യം..!