മണൽ വരയ്ക്കുന്നത്

വരണ്ട കാറ്റിലും ജലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെ
മണൽ വരയ്ക്കുന്നത് കാണുക.
അഴകുണ്ടെങ്കിലും ആർദ്രതയില്ലെന്നു-
പഴിക്കാതിരിക്കുക
ചിത്രം കടപ്പാട്:ഗൂഗിൾ