ഒരു കുറിപ്പ്

ഒരു നിമിഷം അപ്പുറവും ഒരു നിമിഷം ഇപ്പുറവും അല്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം

ഈ കുറിപ്പ് അഗ്രിഗേറ്ററുകൾ കാണിച്ചില്ല