പരോള്‍, വാര്‍ത്ത ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തില്‍

ഇവിടെ വായിക്കാം.