തീ


എന്റെ വീടിനു തീപിടിച്ചു
ഞാൻ മാത്രം കത്തിത്തീർന്നു