അലമാരയിലെ കടൽ


ഒരു കടൽ എന്റെ അലമാരയിലുണ്ട്
ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ
ഈ മുറിയും അലമാരയും ഞാനും
മേൽക്കൂരയിടിഞ്ഞ് മണ്ണടിഞ്ഞുപോകുന്നു എന്ന് കരുതുക
കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളിലെ ഗവേഷകരിലാരെങ്കിലും
അതു കണ്ടെത്തും

ശംഖുകൾ,ചിപ്പികൾ,നക്ഷത്രമത്സ്യങ്ങൾ,
ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറമുള്ള കടൽ മണൽ
ഉപ്പുരുചിയുള്ള കൺപീലികൾ
ഒരു വമ്പൻ മീൻ‌മുള്ള്
ഉടഞ്ഞുപോകാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ പവിഴപ്പുറ്റ്