ഒരു വഴിയുടെ കഥ (കഴിഞ്ഞു)


വീട് വഴിയിലേക്ക്
വായതുറന്ന് കിടക്കുകയാണ്,
മാളത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു
പെരുമ്പാമ്പുപോലെ വഴി വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക്
ഇഴഞ്ഞ് കടക്കുന്നു.

അടുക്കളക്കാരി അടുപ്പിൽ തിളച്ചവെള്ളവും
കയ്യിൽ കറിക്കത്തിയുമായി
വഴിപാർത്തിരിക്കുന്നു.
വഴി വന്നപാടേ പഴയപാത്രങ്ങളിൽ
തലയിട്ടു മണത്തു നോക്കുന്നു
അവൾ തക്കത്തിനതിന്റെ തലകണ്ടിക്കുന്നു
തോലുരിച്ച വഴിയെ കറിക്കത്തിക്കരിയുന്നു
വഴിക്കറിമണം വരുന്നു
ഒരു കരിമൂർഖൻ മാളത്തിലേക്കെന്നപോലെ
എന്റെ മൂക്കിലേക്ക്