നീറോ

സി.ഡി.റോമിൽ കത്തിയെരിയുന്നത്
നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ
വീണാ നാദമല്ല.
ഇന്റെർ നെറ്റിൽ നിന്ന്
ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത
നഗ്നമായ ജീവിതങ്ങൾ.

ആർക്കും ആരേയും
ഒളിക്കാനാവാത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ
മൂത്രപ്പുരകളിൽ വെളിപ്പെട്ടവ,
സൈബർ കഫേയിലെ
ചൂടു ചായക്കപ്പുകൾ,
മുലപ്പാൽ,
മുഷ്ടിമൈഥുനം...
ആദ്യരാത്രികൾ,
അഡൾട്ടറി...
ഒളിനോട്ടക്കാരനായ
വിദുരർ കണ്ണിമചിമ്മാതെ
കണ്ടുവിവരിക്കുന്ന ഭാരതകഥ...

റോം കത്തുകയാണ്
ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്പെയ്സില്ല
റോം കത്തിയെരിയട്ടെ.