പാപമേവിധി പാപമേഗതി

ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഞാനാണ്..
കോഴികൂവുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ
മൂന്നുപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും
എന്റെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മവന്നില്ല.
അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയായി
നീ മുറുകെ പിടിച്ച വിരലുകൾ
ഞാൻ മുറിച്ചുകളഞ്ഞെങ്കിലും
എന്നെ തീപിടിക്കാതിരുന്നില്ല.

ആരും കണ്ടില്ല
നീ ഒരാളോടും പറഞ്ഞുമില്ലെങ്കിലും
അറിയാതിരുന്നില്ല ഞാൻ
ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഞാനാണെന്ന
ചുംബനം നിന്റെ ചുവന്ന ചുവരിൽ
പതിച്ചതിൻ പാതകം.
പാപമേ വിധി പാപമേ ഗതി
ശാന്തനായി നീ പോക പാപാത്മൻ..