?

ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ തലയിൽ
എത്ര ഉത്തരങ്ങളുടെ ചുമടുണ്ടാവും?

തെറ്റും ശരിയുമായി
വലുതും ചെറുതുമായി
സുന്ദരവും വിരൂപവുമായി
ഗുരുവും ലഘുവുമായി
കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ്
കെട്ടുപിണഞ്ഞ്
കുത്തിമറിഞ്ഞ്
ഒരുകുട്ട ഉത്തരങ്ങളുടെ
തലച്ചുമടുമായി
ഇതാ ഒരു ചോദ്യം.

?

ചുമടുതാങ്ങിച്ചുമടുതാങ്ങി
തലകുത്തിവീണുപോയി പാവം.