27/7/09

?

ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ തലയിൽ
എത്ര ഉത്തരങ്ങളുടെ ചുമടുണ്ടാവും?
തെറ്റും ശരിയുമായി
വലുതും ചെറുതുമായി
സുന്ദരവും വിരൂപവുമായി
ഗുരുവും ലഘുവുമായി
കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ്
കെട്ടുപിണഞ്ഞ്
കുത്തിമറിഞ്ഞ്
ഒരുകുട്ട ഉത്തരങ്ങളുടെ
തലച്ചുമടുമായി
ഇതാ ഒരു ചോദ്യം.
?
ചുമടുതാങ്ങിച്ചുമടുതാങ്ങി
തലകുത്തിവീണുപോയി പാവം.

1 അഭിപ്രായം:

 1. ?
  ചോദ്യചിഹ്നമേ
  കുത്തിയുയര്‍ന്നു നില്‌ക്കുന്ന
  രാജവെമ്പാലേ
  ഫണാധികാരി...
  എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
  'ഞാനെന്തിനു
  പാമ്പുകളെ തിന്നുന്നു'
  എന്ന വര്‍ഗ്ഗബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
  ഉത്തരം‌മുട്ട(ലാ/യാ)ണോ
  നിന്റെ അടിയിലെ പൊട്ട്?

  :):)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ