അമ്മയോട്

അമ്മയെ തെറിവിളിക്കുമ്പോഴാണ്
ഞാനെന്റെ ശക്തി
അതിന്റെ പാരമ്മ്യത്തിൽ
തിരിച്ചറിയുന്നത്.
അച്ഛനെ തല്ലുമ്പോൾ പോലും
ഇത്രമാത്രം
കരുത്തെനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായി
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

വേട്ടക്കാർക്കുനടുവിൽ
ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും
ചീറുന്ന കടുവയെപ്പോലെ
എനിക്കെന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു.
അമ്മയോട്
അതിനും നന്ദിപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.