എനിക്ക് വയ്യ.


വേണമെങ്കിൽ എണീറ്റ്
അടുക്കളയിൽ പോയിരിക്കാം
പച്ചക്കറിയരിഞ്ഞോ
പാത്രം കഴുകിയോ
ഉപ്പുനോക്കിയോ
അവളെ സഹായിക്കാം


വേണമെങ്കിൽ
അമ്പിളിയമ്മാവനെത്താ‍ാ‍ാ‍ാന്ന്
നിലവിളിക്കുന്ന
ഇളയകുഞ്ഞിനെ എടുത്ത്
മുറ്റത്ത് നടക്കുകയോ
തോളിലേറ്റി കൊക്കാമ്മണ്ടി
കളിക്കുകയോ ചെയ്ത്
അതിന്റെ കരച്ചിലാറ്റാം

വേണമെങ്കിൽ
കല്ലുന്തിനിൽക്കുന്ന ഇടവഴിയേ
കുടിച്ച് കൂ‍ത്താടിയാടി
തപ്പിത്തപ്പിപ്പോകുന്ന
വല്യച്ചന്റെ കൈപിടിച്ച്
വീഴാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കാം
അയാളുടെ പല്ലുപോകാതെ കാക്കാം

വേണമെങ്കിൽ
അപ്പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന വീടിനെ
നിർത്താതെ കുരച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്ന
ഇലയനക്കം, ഇറങ്ങിനോക്കി
തിണ്ണയിൽ പാളിപ്പതുങ്ങുന്ന
മണ്ണെണ്ണവിളക്കിന്റെ
പേടിമാറ്റാം.

വേണമെങ്കിൽ
ചെന്നുപിടിക്കാൻ
അവിടെ..അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ..
അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ
ആരുടെയെങ്കിലുമോ
കൈകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും