എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ...

ഇതു ഞാൻ തന്നെയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല...
എന്നെപ്പോലെ ആരോ ഒരാൾ.
ഈ വെയിൽ, വെയിൽ തന്നെയോ എന്നുറപ്പില്ല,
വെയിൽപോലെ എന്തോ ഒന്ന്
അത്രമാത്രം.

ഈ പകൽ,
ഒരു പകൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ
ആയിരം പകലുകൾ പോലെ...

വെളിയിൽ,
പൂക്കൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു,
പക്ഷികൾ ഇണചേരുന്നു,
കാറ്റിൽ പായുന്ന മേഘങ്ങളിൽ,
ഒളിച്ചുകളിക്കുന്നു സൂര്യൻ.
മഴയിൽ കണ്ണടച്ചുകിടക്കുന്നു,
വെളിച്ചം.

പടികടന്നാരോ വരുന്നുണ്ട്...
എന്നെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾ ...
കയ്യിൽ ആരോ കൊടുത്തയച്ച വിരൽ...
അതുകൊണ്ടയാളെന്നെ തൊട്ടേക്കാം
പക്ഷേ ഇതു ഞാൻ തന്നെയോ എന്നുറപ്പില്ലല്ലോ....
എല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപോലെ നടക്കുന്നു
എന്റെ ദുരാത്മാവേ നിന്റെ ജീവിതം ഒഴികെ...