1/4/10

നമോവാകം

കത്തുന്ന പ്രേമത്തിൽ
എന്നെ
കുത്തിച്ചുട്ടവൾക്ക്

അവൾക്കായി മൊട്ടിട്ട
ചുംബനങ്ങൾ
പൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന
കടന്നൽ മരത്തിന്

ഉരിഞ്ഞുപോയ എന്റെ
പുറന്തോലിന്നുമേൽ
നീറ്റിയുരുമ്മുന്ന കാറ്റിന്

നമോവാകം..
നമോവാകം...

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. കത്തുന്ന പ്രേമവും മൊട്ടിട്ട നൊമ്പരങ്ങളും എരിയുന്ന വാക്കുകകളും മനസ്സിൽ ഒരു പുതുമഴ പോഴിക്കൂന്നു.
    മനോഹരം

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. എല്ലാം ഒരു കവിതയാകുന്നു,,,

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ