നമോവാകം

കത്തുന്ന പ്രേമത്തിൽ
എന്നെ
കുത്തിച്ചുട്ടവൾക്ക്

അവൾക്കായി മൊട്ടിട്ട
ചുംബനങ്ങൾ
പൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന
കടന്നൽ മരത്തിന്


ഉരിഞ്ഞുപോയ എന്റെ
പുറന്തോലിന്നുമേൽ
നീറ്റിയുരുമ്മുന്ന കാറ്റിന്

നമോവാകം..
നമോവാകം...