ദോശ-ഇഡ്ഡലി

പരത്തിപ്പരത്തി
എഴുതിയെഴുതിയൊരു ദോശ
ഒട്ടും പരത്താതെ
എഴുതിയൊരിഡ്ഡലി
പഴുത്ത കല്ലിൽ വെന്തതൊന്ന്
പുഴുങ്ങുന്ന ആവിയിൽ വെന്തതൊന്ന്
രണ്ടും തിന്നാൻ രണ്ടുതരം കൊതി
രണ്ടും തിന്നാൽ രണ്ടുതരം രുചി
;)