ഞാനും കിളികളും

ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ നിറയെ മരങ്ങളാണ്
മേശ,കസേര,കട്ടിൽ..
മുറിക്കു പുറത്തും നിറയെ മരങ്ങളാണ്
മാവ്,പ്ലാവ്,പേര..
ഉള്ളിലെ മരങ്ങളിൽ ഞാൻ..
പുറത്തെ മരങ്ങളിൽ കിളികൾ..
ഉള്ളിൽ മരിച്ചുപോയവ..
വെളിയിൽ ജീവനുള്ളവ..