4/5/11

ഞാനും കിളികളും

ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ നിറയെ മരങ്ങളാണ്
മേശ,കസേര,കട്ടിൽ..
മുറിക്കു പുറത്തും നിറയെ മരങ്ങളാണ്
മാവ്,പ്ലാവ്,പേര..
ഉള്ളിലെ മരങ്ങളിൽ ഞാൻ..
പുറത്തെ മരങ്ങളിൽ കിളികൾ..
ഉള്ളിൽ മരിച്ചുപോയവ..
വെളിയിൽ ജീവനുള്ളവ..
ഞാനും കിളികളും തമ്മിലും
അതാണ് വ്യത്യാസം.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഇതാണ് കവിത ...........ആശംസകള്‍
  ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല മനസ്സിലായി .....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഉള്ളിലെ മരങ്ങളിൽ ഞാൻ..
  പുറത്തെ മരങ്ങളിൽ കിളികൾ..
  ഉള്ളിൽ മരിച്ചുപോയവ...
  -നന്നായി.
  (ഒടുവിലത്തെ വരികൾ വേണ്ടിയിരുന്നോ?)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ