കുയിൽക്കുഞ്ഞിന്റെ സംശയം

കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ട കുയിലമ്മോ
തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തിയ കാക്കമ്മോ
കൂക്കൽ കൊണ്ടു കാടിളക്കും കുയിലച്ഛോ
കാടു കൊണ്ടു കൂടൊരുക്കും കാക്കച്ചോ
കാ കാ പാടി പഠിച്ചിട്ടും കൂ കൂവായ്
പാട്ടു കൂർന്നു പോവുന്നതിൻ പൊരുളെന്ത്?
*അങ്ങനേയിരുന്നപ്പോൾ കൈലാസനൊരു പൂതി.ഒരു കടലാസും പേനയുമെടുത്തു വന്നു. “അച്ഛേ... എനിക്കൊരു കവിതയെഴുതിത്താ അച്ഛേ...“ എനിക്ക് പറ്റുന്നതല്ലേ എനിക്ക് പറ്റൂ.. എഴുതിയപ്പോൾ കുട്ടിത്തം പോയി :(