ശബ്ദപ്രതിസന്ധി

ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ
പ്രസവിച്ചു
ഒരു പ്രഭാതം

പട്ടികള്‍ നിര്‍ത്താതെ
കുരയ്ക്കുന്നതുകേട്ടു
ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നു..
ഒരു പട്ടിയുള്ള
വീട്ടിലെങ്ങനെ
ഒരു കൂട്ടക്കുര!


നോക്കുമ്പോള്‍ കൂട്ടില്‍ ,
തേങ്ങാവിഴുങ്ങിയപോലെ
മിഴിച്ചിരിക്കുന്നു
ടൈഗറെന്ന് പേരായ
നാടന്‍ പട്ടി.

കൂട്ടക്കുരയുടെ
പാതയൂടെ നടന്നെത്തി
കോഴിക്കൂട്ടില്‍ .
എന്തതിശയമേ
കോഴികളാണ് പട്ടികളെപ്പോലെ
കുരയ്ക്കുന്നത്
യേശുവേ!!

പെട്ടെന്നതാ വീട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്നും
കൂവുന്നു ഒരു പൂവന്‍ കോഴി
വീട്ടിനുള്ളിലെവിടുന്നാണ്
പൂവന്‍ കോഴി
കൂട്ടിനുള്ളിലുണ്ടല്ലോ
എല്ലാ കോഴികളും
അല്ല, പട്ടികളും..

ജിജ്ഞാസ അടുക്കളവാതിലൂടെ
ഉള്ളിലേക്കോടി
എന്തതിശയമേ
അടുപ്പിന്‍ ചുവട്ടിലുറങ്ങിയുണര്‍ന്ന
ചിണ്ടന്‍ പൂച്ച
മൂരി നിവര്‍ത്തുന്നു
കൂവുന്നൂ
ഒന്നാന്തരമൊരു
കോഴിക്കൂവല്‍ ...

തൊഴുത്തില്‍ നിന്നുടനൊരു
പൂച്ചക്കരച്ചില്‍ കേട്ടാല്‍
ദൈവമേ!
പട്ടിക്കൂട്ടില്‍ നിന്നും
പശുവിന്നമറല്‍ കേട്ടാല്‍ ...

എന്റെ ദൈവമേ!
എന്റെ ശബ്ദം
ഏതെങ്കിലും പന്നികൊണ്ടു പോയാല്‍ ,
എന്റെ തൊണ്ടയില്‍ നിന്നും
ഒരു പന്നിമുക്ര വന്നാല്‍
അയ്യോ...

പട്ടി പട്ടിയും
പശു പശുവുമാണെന്ന്
കറവക്കാരനോട് ഞാനെങ്ങനെ
പറയും...