നിദ്ര...


ഇലകളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതായി
ആരോ വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണർന്നു
അതു സത്യമായിരുന്നു
സൂര്യനൊപ്പം, ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിക്കൊപ്പം
ഒരു മരത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ നിലയിൽ
ഇലകളിൽ...
വെളുത്ത പഞ്ഞിമേഘങ്ങളിൽ
ഒഴുകി നടക്കുന്ന മരങ്ങളിലൊന്നിന്റെ
ഏഴാമത്തെ നിലയിൽ
ഇലകളിൽ, കാറ്റുകെട്ടിയ തൊട്ടിലിൽ
ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രംഗോളിയിൽ
ചുവക്കുന്ന മേഘങ്ങളുടെ കവിളുകളിൽ
കവിളുരസിക്കൊണ്ട് ഒഴുകിനടക്കുന്ന
മരങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന
കുന്നുകളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മാൻകൂട്ടങ്ങളിൽ
ഇണചേരുന്ന മാൻപേടയിൽ
ഞാനെന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു.
പുഴകളിൽ പൂക്കൾ വീഴുന്ന ഒരു വസന്തത്തിൽ
വണ്ടുകൾ പാടുന്ന പാട്ടിന്റെ മെത്തയിൽ
അവളെന്നെ പെറ്റു
ഇലകളിൽ അവൾ മേഞ്ഞു
മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ ദാഹം തീർത്തു
ഇലകളിൽ ഉറക്കം മതിയാകാതെ
ഉണരാൻ മടിച്ച് ഞാൻ കിടന്നു..

എനിക്കു ചുറ്റും പുതുതായി മുളച്ച പുല്ലുകൾ
നൃത്തം വെയ്ച്ചു
ഇലകളിൽ ഞാനുറങ്ങുന്നതായി
ആരോ പറഞ്ഞെന്നെ ഉണർത്തി..