ഒരു പിടച്ചിൽ

മൗനം; മണ്ണിലേയ്ക്ക് ആഴ്ന്ന് 

ആരും കാണാതെ ഒഴുകുന്ന

വാക്കുകളുടെ ഒരു നദി.

പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതും പറഞ്ഞാലും

വെളിവാകാത്തതുമായ

പായൽ പുതച്ച ഒരു ഹൃദയം.

ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞ

കുപ്പിക്കുള്ളിൽ 

കുടുങ്ങിപ്പോയ മീൻപോലെ

കടലിലാണെങ്കിലും

കരയിലെന്നപോലെ  

ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരു പിടച്ചിൽ.