ചിറകുകൾ

ഒരുവൾക്കായി മുറിച്ചുകളഞ്ഞ 

ചിറകുകൾ

മറ്റൊരുവൾ വന്നു തുന്നിക്കെട്ടുന്നു.

ആകാശം   അവൾക്കൊപ്പം 

കുനിയുന്നു,

ആരും കാണാതെ

അവളെ  ഉമ്മവെയ്ക്കുന്നു.

അരുമയായി 

അവനെ വാരിയെടുക്കുന്നു       

അവൾ,

മഴവില്ലായി കുടയുന്നു 

മേഘങ്ങളിൽ