കുറ്റം

ഡോക്ടറാകാന്‍ കൊതിച്ച്
ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്ന
പെണ്‍കുട്ടീ
സിനിമാക്കാരനാകാന്‍
കൊതിച്ച്
ജന്തുശാസ്ത്രം പഠിച്ച്
വക്കീലായിത്തീര്‍ന്ന്
ഗുമസ്തനായി
ജീവിക്കുന്നവന്‍ നിന്നെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ ?