വായന

കണ്ണുകൊണ്ടല്ല
മിക്കപ്പോഴും
എന്റെ വായന;
പേനകൊണ്ടാണ്.
പുസ്തകങ്ങളെയല്ല
മിക്കപ്പോഴും ഞാന്‍
വായിക്കുന്നത്;
എന്നെത്തന്നെയാണ്.
അതുകൊണ്ടാവും
എനിക്കിതുവരെ
വായിക്കാന്‍ കണ്ണട
വേണ്ടിവരാത്തതും
വായിക്കുമ്പോള്‍
വേദനിക്കുന്നതും.