പൊങ്ങുതടി

ഒരു കണക്കിന്
എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും
നീട്ടിവയ്ക്കപ്പെടുന്ന,
തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച
വധശിക്ഷകളാണ്.

ഏകതാനമായ
സമയത്തിന്റെ
ശീതീകരണപ്പെട്ടിയില്‍
മരവിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള
മരണത്തിന്റെ
വിത്തുകോശങ്ങള്‍.

കട്ടിലിന്റെ ആകൃതിയുള്ള
ഈ നിശ്ചലതടാകത്തില്‍
ആരോ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ
ഒരു പൊങ്ങുതടിക്ക്
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
അതേക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നത്.