സൂത്രച്ചരട്

എല്ലാം വെറും
കള്ളമാണെന്നേ
കണ്ണാടിയിലെ വെളിച്ചം.
വെള്ളമില്ല്ലാത്ത പുഴയില്‍
നീന്തുന്നവരുടെ വീമ്പ്.
മനസിലാക്കല്‍
എന്ന മത്സരപ്പരീക്ഷയിലെ
നാണംകെട്ട കോപ്പിയടി.
നൂറുശതമാനം വിജയമെന്ന
വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ്.

ആളെപ്പറ്റിക്കുന്ന ഈ
മന്ത്രവാദച്ചരടിന്
മം‌ഗല്യസൂത്രമെന്നല്ലാതെ
എന്തുപേരാണ്
യോജിക്കുക.

പക്ഷേ
ഈ സൂത്രപ്പണികൊണ്ട്
സ്വയം പറ്റിക്കുന്നവരുടെ
സ്ലേറ്റിലുമുണ്ടല്ലോ
നൂറില്‍ നൂറ്
അതെങ്ങനെ വരുന്നു
എന്നതാണ് അത്ഭുതം.