ദീര്‍ഘദര്‍ശനം

അച്ഛാ
ദൈവത്തിന്റെ
മാതൃഭാഷയെന്താണ്?

അച്ഛാ
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രഭാഷയെന്താണ്?

അച്ഛാ
ഒന്നുകില്‍ നമുക്ക്
ദൈവത്തിന്റെ കോളേജില്‍
ചേര്‍ന്ന് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രഭാഷപഠിക്കാം

അച്ഛാ
അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവത്തെ
നമ്മുടെ കോളേജില്‍
ചേര്‍ത്ത് നമ്മുടെ
മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കാം

അച്ചോ
ഉടനേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍
നിത്യജീവനെ സംബന്ധിച്ച
ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകള്‍
ഞാന്‍ ദീര്‍ഘദര്‍ശനം ചെയ്യുന്നു
അച്ഛോ....പൊന്നച്ചോ....