മരം മരം

മരം മരം
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
രാമ രാമ എന്ന്
കണ്ടെത്തിയവന്‍
രാമ രാമ എന്നു ജപിച്ച്
ആദികവിയായി.

മരം മരം
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
അരം അരം എന്ന്
കണ്ടെത്തിയവന്‍
അരം അരം എന്നു ജപിച്ച്
ആയുധങ്ങള്‍ രാകി.

മരം മരം
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
റം റം എന്ന്
കണ്ടെത്തിയവന്‍
റം റം എന്നുജപിച്ച്
ഉന്മാദത്തിലാറാടി.

രാമ രാമ
എന്നാവര്‍ത്തിച്ച്
മരം മരം
എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവര്‍
മരം മരം എന്നുജപിച്ച്
ആധിയിലുമായി.