ബാം

അജീര്‍ണ്ണം
എന്ന ആശയം
ദഹനവ്യവസ്ഥക്കെതിരെ
പോരാടുകയാണ്

വായ
അന്നനാളം
ആമാശയം
ചെറുകുടല്‍
വന്‍‌കുടല്‍
മലാശയം എന്നിങ്ങനെ
വ്യവസ്ഥാപിത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ
പൊരുതി

മലാശയം
വന്‍‌കുടല്‍
ചെറുകുടല്‍
ആമാശയം
അന്നനാളം
വായ എന്ന പുരോഗമനപാതയില്‍
‘ബാം’
എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി
വിമോചനം തേടുന്നു

അതത്രേ
ഏമ്പക്ക വിപ്ലവം