തിരക്കുവണ്ടി

പാളം തെറ്റിയൊരു
തിരക്കുവണ്ടിയെക്കണ്ടോ?
ഏതാം‌ഗിളില്‍ നിന്നുമെടുക്കാം
അതിന്റെ തകര്‍ച്ചയുടെ
മിഴിവുറ്റ ചിത്രങ്ങള്‍.
ആളപായമില്ല എന്ന
ആശ്വാസം
അടിക്കുറിപ്പായി കൊടുക്കാം.
കൂടിയ വേഗം,
ഏറിയ പഴക്കം,
മാറിയ സിഗ്നല്‍
എന്നിങ്ങനെ ചികഞ്ഞാല്‍
ഒരു മൂന്നുകോളം നിരത്താം.