മടുപ്പ്

കെട്ടിക്കിടന്ന് മടുക്കുമ്പോഴാണ്
പൊട്ടിപ്പിളര്‍ന്ന് ഒഴുകുന്നത്
ഒഴുകി ഒഴുകി മടുക്കുമ്പോഴാണ്
കടലില്‍ ചാടി മരിക്കുന്നത്