ജനഗണമനഃ

നിന്നിലുണ്ട്
വ്യക്തമായൊരു വ്യക്തിത്വം
അതിനാലാണ് നിന്നോടെനിക്കിത്ര
ഇഷ്ടം
എല്ലാത്തിലും നിനക്കുണ്ട്
വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തമായ തീർപ്പുകൾ
വ്യത്യസ്തമായ വഴി
എനിക്ക് നീയില്ലാതെ വയ്യ
ഒന്നിച്ചുകഴിയാം

***************

നീയെന്നെ
ഒട്ടുമേ അനുസരിക്കുന്നില്ല
അതിലാണ് നിന്നോടെനിക്കുള്ള
വിയോജിപ്പ്
എല്ലാത്തിലും നിനക്കുണ്ട്
നിന്റേതായ വീക്ഷണങ്ങൾ
നിന്റേതായ തീർപ്പുകൾ
നിന്റേതായ വഴി
നിന്നെക്കൊണ്ടെനിക്ക് വയ്യ
പിരിയാം