നായകൻ

നട്ടുച്ചയ്ക്ക്
നാട്ടുവഴിയിലെ
നെട്ടൻ വെയിലിലൂടെ
ബാലൻ.കെ.നായരുടെ
സിനിമയിൽ നിന്നും
പുറത്തുചാടിയ
ഒരു നിലവിളി
ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു;
പെട്ടെന്ന്
കലാഭവൻ മണിയുടെ
സിനിമയിൽ നിന്നുമിറങ്ങി
പാട്ടും പാടി
കറങ്ങിനടന്ന
അട്ടഹാസം
അവളെ കയറിപിടിച്ചു.
എവിടെനിന്നെന്നറിയില്ല
ഉടനേ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ ബ്രേക്ക്
ചാടിവന്ന് രസം മുറിച്ചു.