നിങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലല്ലോ

എന്റെ ജീവിതം എന്ന വ്യാജേന
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്
എന്റെ ദുഖങ്ങള്‍ എന്ന വ്യാജേന
നിങ്ങളുടെ ദുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച്
എന്റെ നന്മകള്‍ എന്ന വ്യാജേന
നിങ്ങളുടെ നന്മകളെക്കുറിച്ച്
ഞാനെഴുതുന്നതില്‍ പരിഭവിക്കരുത്
നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതൊക്കെ ലോകമറിയട്ടെ
എന്നിലൂടെ
എഴുതാന്‍,പ്രസംഗിക്കാന്‍,പാടാന്‍
നൃത്തംചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാവില്ലല്ലോ

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നവ്യാജേന
എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്
നിങ്ങളുടെ ദുഖങ്ങള്‍ എന്നവ്യാജേന
എന്റെ ദുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച്
നിങ്ങളുടെ തിന്മകള്‍ എന്നവ്യാജേന
എന്റെ തിന്മകളെക്കുറിച്ച്
ഞാനെഴുതുന്നതിലും പരിഭവിക്കരുത്
എനിക്കുള്ളതൊക്കെ ലോകമറിയട്ടെ
നിങ്ങളിലൂടെ
എഴുതാന്‍,പ്രസംഗിക്കാന്‍,പാടാന്‍
നൃത്തം ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലല്ലോ